Företag

Vi hjälper företag, fabriker, skolor, dagis, verkstäder, kontor, restauranger, cafeér, simhallar med mera.

OVK

Alla byggnader ska enligt svensk lag OVK-besiktigas. Kontrollen utförs av behörig sakkunnig och återkommer med jämna mellanrum, med undantag för en- och tvåfamiljshus där kontroll endast sker vid nybyggnad/nyinstallation. Intervallerna varierar beroende på typ av system och verksamhet, olika typer av system kräver också olika behörighetsnivå för besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs mot gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov. Nedan presenteras en tabell som visar tidsintervallen för OVK inom olika kategorier av byggnader.

Mer information om OVK går att finna hos Boverket.

intervall
Byggnader och typer av ventilationssystem

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT- och FTX-ventilation.

Injustering ventilation

Ett väl injusterat ventilationssystem är viktigt både ur energi- och komfort-synpunkt men även för att minimera risken för fukt- och radonproblem samt oljud. I ett väl injusterat ventilationssystem minimerar man risken för att mer värme än nödvändigt lämnar byggnaden i form av ventilationsförluster och man har samtidigt rätt förutsättningar för ett bra inomhusklimat. Vi är certifierade för injustering av luft och utför alltid våra arbeten i egen regi, med egen personal.

Ett korrekt injusterat system minskar värmeförlusterna och ökar komforten.

Luftflöden i ventilationssystemet justeras in så att de motsvarar projekterade värden. Saknas uppgifter om projekterade värden justeras systemet in enligt gällande normer för god ventilation.

Reparation av gammal, utökning av befintlig ventilationssystem.

UTREDNING

Vid nybyggnation, ombyggnation och hyresgästanpassningar ställs särskilda krav på ventilationen i fastigheten. En viktig del i installations- och byggprocessen är att göra en noggrann förundersökning innan man sätter sig vid ritbordet.

En utredning av ventilationen kan också baseras på att ni vill ha förslag på vilka åtgärder som kan göras för att skapa bättre ventilation, bättre komfort och en energisnålare drift av ventilationssystemet. Vi genomför då en noggrann felsökning som mynnar ut i en detaljerad åtgärdsplan, och ni får direkt en prislapp på projektet.

PROJEKTERING

Vi utför VVS-projektering i alla typer av fastigheter, oavsett om det gäller ombyggnation eller nybyggnation. Vi hjälper er att hitta rätt lösning för ert specifika behov. Antingen utgår vi från vår egen förundersökning eller så projekterar vi anläggningen utifrån befintligt underlag.

Installation och montage

Vi ställer höga krav på våra egna montörer för att kunna säkerställa ett resultat i toppklass! När allt är på plats ombesörjer vi även injustering av anläggningen vilket säkerställer optimal drift med hänsyn till energieffektivitet och komfort. För att säkerställa en god framtida driftekonomi och komfort erbjuder vi alltid våra kunder service- och underhållsavtal i samband med installationen.

Vi erbjuder installation och montage av alla typer av ventilationsanläggningar. Vår oberoende ställning gör att vi alltid kan garantera kostnadseffektiva lösningar gällande installation och drift. Installation och montage sker utifrån projektörens underlag.

service med det lilla extra

Vi hjälper er att hålla koll på när det är dags att utföra nästa OVK, när det är dags för filterbyten och när kanaler och aggregat behöver rengöras etc. Vi meddelar er i god tid innan och på så sätt slipper ni obehagliga överraskningar, påminnelser och vitesförelägganden från kommunen. Oavsett om det är vi eller någon annan som har projekterat och installerat er anläggning så tar vi mer än gärna hand om den. Vi möjliggör för er som fastighetsägare att spara tid, pengar och miljöresurser helt enkelt.

energideklaration

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart. Formuläret ska enbart fyllas i av energiexperten.

energiutredning

Energiutredningen är en metodisk genomgång av er fastighet i syfte att bestämma status och optimera fastighetens energianvändning. I utredningen identifieras eventuella förbättringsåtgärder med avseende på energi-effektivisering, ekonomi, komfort och miljöpåverkan.

rationalisering till förmån för människa och fastighet

Vi inventerar centrala system och enhetsprocesser samt kartlägger energiflöden in- och ut i fastigheten för att hitta de betydande energi-användarna. Målet kan vara ett ökat driftsnetto, konkurrens-förstärkningar eller helt enkelt att ni vill göra något för miljön.

Vi utför energiutredningar i de flesta typer av fastigheter och utifrån era behov kan vi fokusera inom ett visst område eller gå igenom hela byggnaden från grundplatta till takplåt.

rotavdrag

Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion. ROT-avdraget har återinförts till glädje för alla som planerar att fixa hemma. Villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 50 % på belopp upp till maximalt 100 000 kronor när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material, och självklart ska företaget som anlitas ha en F-skattsedel.

ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor om arbetskostnaden uppgår till 200 000 kronor. Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.